• Over Bernaerts
 •     Historiek en Visie

      Virtueel bezoek van het Veilinghuis Bernarts

      Informatie voor de klant : de verkoper

      Informatie voor de klant : de koper

     Glossarium
   

  Veilinghuis Bernaerts verzorgt :
   
  • maandelijkse burgerveilingen en schattingen voor verdeling of verzekering en successie.
  • de totale afhandeling van inboedels bij nalatenschappen in nauwe samenwerking en overleg  met de familie en/ of het notariaat.
  • liquidatie- en faillissementsveilingen c.q. ontruimingen bedrijfsinventarissen ten behoeve  van banken en curatoren.

  Elke dag staan wij ter beschikking van de klant. Tijdens de kantooruren kan er steeds om raad en expertise gevraagd worden. Naast het in veiling brengen van kunstgoederen voert het huis Bernaerts ook expertises uit voor verdeling of verzekering. Voor meer details omtrent veilingvoorwaarden verwijzen we naar Informatie voor de klant: de Verkoper. Het huis Bernaerts is elke werkdag open van 9 tot 12 en van 13.30 tot 17.30uur, tijdens de expositiedagen ook in het weekend. De mogelijkheid bestaat ook om met groepen een uiteenzetting te volgen over het reilen en zeilen van het veilingwezen.
   
  Wat neemt Bernaerts aan voor één van haar veilingen ?

  Alles wat het label ‘kwaliteit’ krijgt opgeplakt en als antiek wordt beschouwd. Letterlijk dus, alles wat meer dan 100 jaar oud is. Figuurlijk wordt die wat enge definitie uitgebreid met voorwerpen uit de Art-Déco periode, moderne en na-oorlogse schilderkunst, design, zeldzame bibliofiele uitgaven, juwelen, etc.
  Hieronder vindt u een lijst met de meest voorkomende goederen die onder de hamer komen:
  Aardewerk - Affiches - Antiquiteiten - Art-Déco/ Art Nouveau - Etnografica - Glaswerk - Grafiek (etsen, litho’s, gravuren) - Handschriften - Ivoor - Juwelen - Klokken en klokstellen - Kristal - Kunstboeken - Luchters - Meubelen - Miniaturen - Muziekinstrumenten - Oude en zeldzame boeken - Porselein - Schilderijen Oude Meesters 16de-18de eeuw - Schilderijen Romantische Meesters 19de eeuw - Schilderijen Moderne en Hedendaagse Meesters 20ste -21ste eeuw - Sculpturen - Tapijten - Tekeningen - Verzamelingen - Wetenschappelijke instrumenten - Wijnen - Zilverwerk, etc.
   
  Wat is een kunstvoorwerp?

  De notie ‘kunstwerk’ is niet nader door de wet bepaald. Om deze reden geldt de klassieke onderverdeling van het Burgerlijk Wetboek die een onderscheid maakt tussen lichamelijke en onlichamelijke goederen.
  Worden in beschouwing genomen als ‘kunstwerk’:
  • schilderijen en tekeningen;
  • gravuren, etsen en originele lithografieën;
  • beeldhouwwerken;
  • het afgietsel ( ook gekend als ‘fonte’) van het beeldhouwwerk, weliswaar gelimiteerd in oplage (behalve voor juwelen en zilverwerk);
  • wandtapijten en -textiel voor zover deze op basis van originele kartons door de kunstenaar zijn gemaakt;
  • unieke exemplaren van keramiek, gemaakt en getekend door de kunstenaar, etc.
  Echt of vals ?

  Ingevolge vele geschillen en misverstanden hieromtrent werd in Frankrijk reeds in 1981 bij decreet een duidelijke definitie gegeven van de te gebruiken woordenschat voor omschrijvingen in echtheidscertificaten van experten en verkoopscatalogi van openbare veilingen.
  Deze regelgeving geeft een duidelijke waarderingsschaal voor meubelen en kunstwerken, en is dan ook gangbaar bij Bernaerts:

  - ‘werk van…’, ‘door…’, ‘getekend door…’, ‘( periode) Louis XV’ of in geval van vermelding van de naam van de auteur zonder enig voorbehoud:
  het gaat hier om een authentiek werk of het meubel is wel degelijk van die periode. Hetzelfde geldt voor de naamgeving van een goed gevolgd door een referentie naar een bepaalde periode, bv. ‘een Directoire armstoel’.
  - Toeschrijving: bij de minste twijfel over de echtheid van het werk dient voorzichtigheidshalve de terminologie ‘toegeschreven aan…’ te worden gebruikt.
  Deze vermelding gevolgd door de naam van de kunstenaar geeft aan dat het werk wel degelijk tijdens het leven van de kunstenaar werd vervaardigd en dat er ernstige aanwijzingen zijn dat het wel degelijk – volledig of gedeeltelijk – van de hand van deze kunstenaar is. De echtheid van het kunstwerk staat niet helemaal vast en kan door nieuwe elementen of door grondiger onderzoek later worden bevestigd of verworpen.
  - Atelier: de vermelding ‘atelier van…’ geeft aan dat het werk werd vervaardigd in het atelier van een bekende meester, onder zijn toezicht en eventueel met zijn medewerking. Logisch gevolg is dat het kunstwerk te dateren is tijdens de levensjaren van de voormelde kunstenaar.
  Indien het atelier over generaties heen actief was, dan moet een duidelijke tijdsbepaling worden meegegeven.
  - Bij referentie naar de ‘school van …’ is de tijdsbepaling minder strikt: het gaat om een leerling van een bepaalde meester maar de termijn loopt door tot 50 jaar na het overlijden van de meester.
  Bij een plaatsvermelding garandeert de vermelding ‘school van…’ dat het werk werd gemaakt gedurende het bestaan van een artistieke strekking waarvan de juiste datering moet worden gepreciseerd en waarvan de auteur deelnemer moet zijn geweest van deze groep ( bv. de school van Antwerpen).
  - Uitdrukkingen zoals ‘in de stijl van…’, ‘in de trant van…’, ‘genre’, ‘naar…’ geven geen enkele garantie over de echtheid, de periode, de school of de identiteit van de kunstenaar.
   
  Het bepalen van de authenticiteit is geen sinecure, behoort niet tot de exacte wetenschap en hangt voor een belangrijk deel af van de oprechtheid en vakkennis van de expert.
  Bij uitzondering kan eventueel de verkoop van een kunstvoorwerp worden geannuleerd en de toewijzingsprijs aan de koper worden terugbetaald als hij het aangekocht voorwerp binnen de 4 weken retourneert met het bewijs dat het een vervalsing betreft en voor zover het voorwerp nog altijd in de identieke staat is als op het ogenblik van de veiling.
   
  Volgrecht

  Het volgrecht is een ‘auteursrecht’ dat dient betaald te worden bij openbare verkoop van een kunstwerk van een levende artiest of van een kunstenaar die minder dan 70 jaar geleden overleden is.
  De huidige wetgeving voorziet een tarief van 4% op de toewijzingsprijs voor zover deze de drempel van 2000 euro overschrijdt.
  Gezien de internationalisering van de kunstmarkt werd een harmonisatie beoogd door middel van een Europese richtlijn. In de toekomst zal deze regelgeving zich niet langer beperken tot de veilinghuizen, maar worden alle actoren uit de professionele kunsthandel ( galerijen, antiquairs en andere kunsthandelaars) onderhevig aan dit volgrecht. De richtlijn vermeldt als laagste drempel een drempel van 3000 euro, maar de nationale wetgeving kan daarvan afwijken en mag een lagere drempel instellen en 4 of 5 % rekenen. Er geldt wel een plafond van 12500 euro per kunstwerk. Het tarief is een degressief tarief en wordt in schijven berekend.
  Indien uw aankoop een werk onderhevig aan volgrecht blijkt te zijn, wordt dit in de afrekening vermeld.

  Herveiling/ rouwkoop

  Indien de koper aan wie het goed werd toegewezen niet solvabel blijkt, kan beslist worden het desbetreffende kunstwerk opnieuw in veiling te brengen onder de vorm van een ‘rouwkoop’. De wederverkoop gebeurt onder de bevoegdheid van de reeds aangezochte gerechtsdeurwaarder, onder dezelfde verkoopsvoorwaarden. In dat geval moet de koper het verschil betalen tussen de prijs waarvoor hij heeft gekocht en die van de herveiling, zonder dat hij het eventuele overschot kan vorderen in geval de herveiling een hogere verkoopprijs oplevert. Dat overschot komt ten goede aan de inbrenger/verkoper. De rouwkoper is daarenboven gehouden tot de betaling van de kosten veroorzaakt door zijn verzuim en door de herveiling, alsmede van de andere onkosten van welke aard ook.

  Dagelijkse activiteiten

   


      Abonnement catalogi
   
  Nederlands  -   Français  -   English


  P L A T F O R M